کجا ميری

کی دوستم دارد؟هيچکی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کی غمخوار من است؟هيچکی

کی گلابی و هلو برام می چيند؟هيچکی

کی شربت و شيرينی تعارفم می کند؟هيچکی

کی به لطيفه هايم می خندد؟هيچکی

کی تو دعوا طرف من را می گيرد؟هيچکی

کی تمام مشق شبم را می نويسد؟هيچکی

کی دلش واسه من تنگ می شود؟هيچکی

کی برام گريه می کند؟هيچکی

کی فکر می کند من خيلی ماهم؟هيچکی

پس اگر از من بپرسی کی بهترين دوست من است

بی معطلی جواب می دهم:هيچکی

ديشب خيلی ترسيدم چون

وقتی از خواب پريدم و هيچکی پيشم نبود

جيغ زدم و دست دراز کردم تو تاريکی

ولی هيچکی نبود دستش را بگيرم

آن وقت بنا کردم گشتن تو گوشه و کنار خانه

اما هر جا دست گذاشتم يکی آنجا بود

همين طور گشتم و گشتم تا خسته شدم

دم دمه های صبح از خودم پرسيدم

کی از پيشم رفته؟

محکم جواب دادم: هيچکی!

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید