ملاقات

خيلي وقت بود ميخواستم بيام اينجا يه سري بزنم ببينم چه خبره اما وقت نميشد

تا چند ساعت ديگه ميخوام برم يكي از دوستامو ببينم

امروز بهم گفت بي معرفت

راست ميگه بي معرفت شدم

/ 0 نظر / 6 بازدید