از گورخر پرسيدم
ايا تو سياه هستي با خط هاي سفيد
ياكه سفيدي با خط هاي سياه؟
و گورخر از من پرسيد
ايا تو خوبي با عادتهاي بد
يا بدي با عادت هاي خوب؟
ايا ارامي اما بعضي وقتها شلوغ مي كني
يا شلوغي بعضي وقتها ارام مي شوي؟
ايا شادي بعضي روزها غمگين مي شوي
يا غمگيني بعضي روزها شاد؟
ايا مرتبي بعضي روزها نامرتب
يا نامرتبي بعضي روزها مرتب؟
و همچنان پرسيدوپرسيد.
ديگر هيچوقت از گورخري درباره خط روي پوستش
نخواهم پرسيد.

شل سيلور استاين

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 4 بازدید