پپرو ازاين دور تر نرو

هواشناسي: داره نمه نمه بارون مياد

انقدر اين چندوقته عصبي بودم كه دلم نميخوادحتي دربارش

فكر كنم انقدر كه فكر ميكردم براي هميشه اينطوري ميمونم

اما چقدر خوبه در اين مواقع يكي بدادت برسه يا يه چيزي بگه

كه ديگه احساس تنهايي نكني

اون وقته كه احساس محكم بودن بهت دست ميده

پپرو يادت نره:

راستي يادت نره منو بايد ببري همون مسافرتي كه گفتي

/ 0 نظر / 10 بازدید